قفسه بالکن

دربرخی موارد استفاده بهینه از فضای ایده آل در ارتفاع سعی میشود از یک یا چندین نیم طبقه مجزا یا خمراه قفسه بندی استفاده نمود.
قفسه بندی نیم طبقه و بالکن بندی صنعتی به واقع دارای یک سطح برای بارگذاری و دسته نرده ها و حفاظ ایمنی و پلکان تردد و به طبقات فوقانی و بارگذاری در یک سطح مسطح یا شبکه میباشد.
انواع مختلف قفسه بالکن:
نیم طبقه مشبک دژپاد
نیم طبقه لانه زنبوری
نیم طبقه راک